Baltic Welders OÜ 2023

Garantii

Baltic Welders OÜ MÜÜGIGARANTII TINGIMUSED

1. Müügigarantii

1.1 Müügigarantii on müüja lubadus müüdud ese garantiis ettenähtud tingimustel välja vahetada, parandada või tagada muul viisil müüdud eseme vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.

1.2 Müügigarantii andjaks on Baltic Welders OÜ, registrikood 12973713, aadressiga Niguli tn 1-11, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond 44001.

1.3 Müügigarantii andja poolseks kontanktisikuks, on Uku Vändrik, kontakt telefon: +372 58 18 37 54; e-posti aadress kuhu müügigarantiist nõue esitada: uku@balticwelders.ee.

1.4 Müügigarantii eseme garantiitähtaeg on juriidilistele isikutele 1 (üks) aasta ja tarbijale (füüsiline isik) 2 (kaks) aastat.

1.5. Garantiitähtaeg hakkab kulgema müügigarantii eseme ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast  alates. Kui müüjal on kohustus toode ostjale edastada kulleri või posti teel, hakkab garantiitähtaeg kulgema müügigarantii eseme ostjale üleandmisest alates (kättesaamise kinnituse tõendamise koormis lasub ostjal ja see peab olema dokumentaalselt tõendatud).

1.6. Garantii järgsete ostja õiguste teostamise aluseks on ostu tehingut tõendav arve/kviitung.

1.7 Müügigarantii annab ostjale õiguse garantii kehtivuseajal müügigarantii esemel ilmnevate valmistamise-, materjali-või konstruktsiooni puuduste kõrvaldamise müügigarantii andja poolt  ja kulul.

1.8. Müügigarantii andja asendab müügigarantii eseme uuega ainult juhul, kui müügigarantii ese läheb katki 6 (kuue) kuu jooksul arvates selle kättetoimetamist ostjale ja ostja tõendab, et müügigarantii ese oli puudustega juba kättetoimetamisel. Muul juhul müügi garantii andja teostab müügigarantii eseme parandamise ja asendab müügi garantii eseme juhul kui selle parandamine ei ole võimalik või ei anna soovitud tulemust.

1.9 Ostja kohustub garantii kehtivuse ajal ilmnenud müügigarantii eseme puudustest müügigarantii andjat teavitama vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult. Teavitusele tuleb lisada puuduse kirjeldus ja võimalusel ka müügigarantii eseme puudust kajastav(ad) foto(d) ning toote seeria numbri.

1.10 Müügigarantii andja teostab 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast ostja poolt laekunud punktis 1.9 nimetatud teavituse läbi vaatama ja võimalusel läbi viima omapoolse ekspertiisi puuduse tekkepõhjuste kindlakstegemiseks. Garantiiga hõlmatud puuduse korral kõrvaldab tootja selle esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 kuu möödudes puudusega müügigarantii eseme saamisest ostjalt.

1.11 Müügigarantii eseme transpordikulu garantiiremondi kohta kannab ostja.

2. Piirangud müügigarantii kehtivusele

2.1 Müügigarantii ei ole kehti puudustele mis on tekkinud seoses müügigarantii esemeks oleva eseme loomuliku kulumisega, selle ebakorrektsest paigaldamisest, sihotstarbele mittevastasavast või valest, kasutusjuhistele ja tehniliste tingimuste mittevastavast kasutamisest ja mis on tekkinud hooldamise eeskirjade eiramisest.

2.2. Müügigarantii ei laiene riketele, mis on põhjustatud mehaanilisest kahjustamisest, lõhkumisest, hoolimatusest, ettenägematutest asjaoludest (nagu tulekahju, liiklusõnnetus jms).

2.3. Müügigarantii ei kohaldu kui müügigarantii eset  Toodet on iseseisvalt remonditud seda tootjaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastamata, selle konstruktsioone on muudetud, paigaldatud lisavarustust ja/või varuosasid, seda tootjaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastamata ja/või sellele on paigaldatud lisakinnitusi, lisatugevdusi.

3. Vastutus

3.1. Kui müügigarantii andja jätab täitmata oma garantiiandja kohustused 6 (kuue) kuu jooksul arvates punktis 1.9. sätestatud ostja pöördumisest, siis on ostjal õigus parandada tootel esinenud puudused müügigarantii andja kulul.

3.2. Ostja peab vähemalt (5) viis tööpäeva enne puudusega müügigarantii eseme parandamist teatama sellest kirjalikult müügigarantii andjat ja esitama talle kalkulatsiooni eeldatavate kulutuste kohta. Nimetatud teavituskohustus on eelduseks punktis 3.1. nimetatud müügigarantii andja poolt kulude hüvitamiseks.

3.3 Ostja poolt müügilepingust taganemise aluseks ei saa olla müügigarantii realiseerimise soov. Müügilepingust taganemissele kohaldatakse VÕS sätteid, mis kohalduvad tehingust taganemisele.

3.4 Müügigarantii realiseerimise õiguse tekkimine ei vabasta ostjat kohustusest müügigarantii esemeks oleva asja eest tasumisel.

3.5 Müügigarantii andjal ei ole kohustust anda müügigarantii teostamise ajaks ostjale asendus eset ja müügigarantii andja ei kompenseeri ostjale kulutusi asenduse eseme soetus ega ka üüri hinna osas.

Comments are closed.

a